Hållbarhet

För klimatet, samhället och din personal

Vi tillverkar förpackningar och emballage av förnybara material som är lätta och minskar bränsleförbrukningen och utsläppen från transporter. Interwell-materialet är härdat och åtskilligt starkare än vanlig wellpapp, men kan återvinnas i samma processer, utan anpassningar.

Packmaterial som väger mindre är också en fördel för personalen som står för emballeringsarbetet. Risken att de drabbas av överbelastning eller förslitningsskador minskar när antalet tunga lyft minimeras.


Lägre koldioxidutsläpp

Transport av gods står för en tredjedel av de svenska koldioxidutsläppen. Det beror på att många transporter fortfarande använder fossila bränslen. Med lättare emballage minskar vikten på transporterad gods vilket bidrar till lägre bränsleförbrukning och lägre utsläpp. Gods som packas effektivt ger minskade transportvolymer och ett minskat antal transporter, vilket också bidrar till minskade koldioxidutsläpp.

Återvinningsbart material

Vår härdade wellpapp ”Interwell” kan i många fall ersätta trä eller plywood och har dessutom fördelen att den enkelt kan återvinnas i befintliga återvinningsprocesser tillsammans med vanlig wellpapp. Du och din kund behöver inte göra några anpassningar för att materialet ska kunna återvinnas.

Bättre ergonomi och arbetsmiljö

Wellpapp är lättare än trä och plywood som ofta används till exportemballage. Det sparar många tunga lyft och minskar risken för överbelastning och förslitningsskador. Emballage av wellpapp behöver dessutom inte spikas ihop. Paketeringen blir tystare, enklare och risken för kläm- eller stickskador kan minimeras.

Kvalitets- och miljöpolicy

Så jobbar vi med miljö och arbetsmiljö
  • Vi minimerar uppkomsten av avfall i vår egen verksamhet och ser till att allt material som kan återvinnas faktiskt blir återvunnet.
  • Vi förebygger föroreningar och hanterar ämnen som kan ha miljöskadliga effekter med försiktighet.
  • Vi tar hänsyn till miljöpåverkan och påverkan på vår arbetsmiljö i alla ledningsbeslut.
  • Vår kvalitets- och miljöpolicy revideras och uppdateras varje år för att alltid vara aktuell.

Vill du använda mer miljövänliga emballage?

Hör av dig till oss så berättar vi hur du kan ersätta emballage av trä och plywood med material som är lättare att materialåtervinna och som minskar koldioxidutsläppen från dina transporter.

Upp